Visie

SALTO-school Reigerlaan heeft uitgebreid stilgestaan bij wat dit voor onze school betekent en heeft een school specifieke visie geformuleerd, natuurlijk passend bij de SALTO identiteit en kernwaarden. We hebben dit vertaald in visie die bestaat uit vier onderdelen.

1 Hoger doel (waarom de school bestaat)
We vertrouwen, we begeleiden, we gaan voor kwaliteit

2 Kernwaarden (waarvoor de school bestaat) Kind - Koers - Kwaliteit
Bovenstaande kernwaarden hebben we vertaald in een aantal richtinggevende gedragingen. Wat zie je dan concreet in de school als we kijken naar Kind-Koers-Kwaliteit?

Kind
• Op SALTO-school Reigerlaan leren wij de kinderen leren en geven wij hen het vertrouwen om fouten te mogen maken.
• Er is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 m.b.t. autonomie en eigenaarschap bij de leerlingen.
• Op onze school gaan we uit van het positieve; wij spreken elkaar aan op gewenst gedrag.
• We hebben zicht op de executieve vaardigheden van kinderen.
• We besteden actief aandacht aan de driehoek kind-ouder-school.

Koers
• We zetten diverse onderzoeksvaardigheden, communicatietechnieken en digitale vaardigheden
• We besteden aandacht aan diverse culturen, (wereld)burgerschap en diversiteit.
• Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
• Binnen IPC brengen we de wereld in de klas en nemen we de klas de wereld in.
• We betrekken ouders bij de school en maken gebruik van hun kennis, expertise en netwerk.

Kwaliteit
• Er is een duidelijke visie, die school breed gedragen is.
• Vanuit deze algemene visies zijn deelvisies opgesteld van diverse vakgebieden, zoals: IPC, taal/lezen, rekenen, het jonge kind, ICT.
• Er is uniformiteit in de aanpak van pedagogisch en didactisch handelen.
• De afspraken en procedures staan vermeld op kwaliteitskaarten. Deze worden met regelmaat geëvalueerd en aangepast.
• Leerkrachten werken planmatig volgens de HGW*-cyclus.
• We zijn een lerende organisatie. Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het onderwijs.

*HGW staat voor Handelings Gericht Werken; een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.

3. Kernkwaliteiten (waarin blinken wij uit)
In ons team zijn veel verschillende kwaliteiten en dat maakt dat we veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen. Er zijn echter een aantal kwaliteiten die eruit springen en die kenmerkend zijn voor het team van SALTO-school Reigerlaan. Dat zijn onze kernkwaliteiten.
Hieronder onze top 5:
1. Toegewijd 2. Betrokken 3. Flexibel 4. Behulpzaam 5. Enthousiast

4. Ambitie - gewaagd doel (waar de school heen gaat)
Over vier jaar is er op SALTO-school Reigerlaan een sterk pedagogisch klimaat, met afgestemd didactisch handelen door de leerkrachten. Naast een goed aanbod in de basisvaardigheden is het IPC-aanbod volledig opgenomen waarbij kinderen een lerende en onderzoekende houding ontwikkelen. Het team blijft voortdurend leren in een professionele leergemeenschap en werkt vanuit de driehoek kind-ouder-school aan educatief partnerschap.

Sterk pedagogisch klimaat
Kinderen voelen zich veilig, gezien en gehoord in onze school. Een fijne, voorspelbare en positieve sfeer zorgt ervoor dat leerlingen (en ouders) graag naar school komen. Dit geeft een goede, ontspannen startsituatie om te leren. Kinderen en volwassenen in de school houden zich aan de regels en afspraken en spreken vanuit een positieve invalshoek elkaar erop aan. Er is een doorgaande lijn en eenduidig gedrag zichtbaar in het handelen van de leraren. Zij laten voorbeeldgedrag zien. Zij gaan op een respectvolle manier om met elkaar, kinderen, ouders en andere betrokkenen bij de school. In het gebouw heerst rust en structuur. De regels zijn zichtbaar en 'levend' in het gebouw.

Didactisch handelen
Directe instructie is de basis voor onze lessen. We hebben kennis en inzicht in de leerlijnen (ook van de jaren ervoor en erna) en maken vanuit de doelen bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod. De leraren stemmen af op de onderwijsbehoeften van de kinderen, waarbij aandacht is voor de zone van de naaste ontwikkeling en ieder kind op zijn/haar niveau wordt uitgedaagd. Kinderen hebben zicht op de eigen ontwikkeling en weten welke doelen centraal staan voor hen. Er is sprake van (meer) eigenaarschap en autonomie bij de kinderen. Instructie wordt in wisselende (kleine) groepjes gegeven, afhankelijk van de behoefte. Er is veel zelfstandige werktijd waarbij we flexibeler zijn in ons aanbod. Er is veel ruimte voor samenwerken en structureel coöperatief leren, waarbij kinderen op wisselende werkplekken kunnen werken.

IPC - International Primary Curriculum
Naast een goede basis in de basisvakken staat het onderzoekend leren met IPC centraal. De kinderen werken aan eigen leerdoelen en zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Zij ontwikkelen vaardigheden die passen bij een onderzoekende en ondernemende houding. Er is ruim aandacht voor internationalisering en (wereld)burgerschap. Zij maken hun ontwikkeling zichtbaar in een groeiend portfolio. Leraren zijn in staat om de kinderen te begeleiden waarbij structurele leergesprekken een grote rol spelen. Er is een doorgaande lijn in de hele school startend bij de kleuters met Early Years. Ouders worden betrokken bij de (uitvoering van de) projecten en de school bruist van bewijzen van leren middels goed gevulde leerwanden, presentaties en vieringen.

Educatief partnerschap
Als educatieve partners investeren we doelbewust en structureel in de driehoek kind-ouder-school. We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het kind, waarbij ieder zijn eigen rol heeft. Leerkrachten stemmen in gesprek met ouders af hoe ze het kind het beste kunnen ondersteunen bij het leren vanuit hun eigen rol. De kinderen hebben hierin ook een stem hebben en naarmate ze verder in hun leerproces komen, ook steeds meer verantwoordelijkheid. Zij voelen zich in hun ontwikkeling gesteund door de school en hun ouders. Leerkrachten hebben een open houding en zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor ouders. Ouders worden betrokken bij (leer)activiteiten van de school.

Teamcultuur
Het team functioneert als een professionele leergemeenschap, waarbij we aanspreken, afspreken en bespreken als een groot goed zien. Er is een heldere structuur, passend bij een cultuur van samen leren en van verbetering van kwaliteit. Er wordt op de juiste manier op verschillende niveaus leidinggegeven aan het leren van de school. We baseren onze keuzes op een heldere visie en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de onderwijskundige doelen. We werken aan didactische en pedagogische aanpakken die (wetenschappelijk bewezen) werken en onderzoeken continu samen wat werkt voor de leerlingen. Teamleden gaan in dialoog met hun collega's en de schoolleiding om feedback te krijgen op de eigen competenties. Er is sprake van een individuele verantwoordelijkheid en een wederzijdse afhankelijkheid.
Inlog BasisOnline Ouderportaal