Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Hiermee hebben de schoolbesturen binnen een bepaald gebied de taak gekregen samen te zorgen dat elke leerling een passende onderwijsplek heeft. SALTO-scholen werken samen met reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio. Alle schoolbesturen in het gebied Eindhoven, Best, Son & Breugel zijn lid van het samenwerkingsverband PO Eindhoven. De wijze waarop er wordt samengewerkt, staat beschreven in het ondersteuningsplan "Samen voor kinderen". De doelstelling van het samenwerkingsverband is: 'Onderwijs zo veel mogelijk dicht bij huis, bij voorkeur in het regulier basisonderwijs, met betrokkenheid van ouders en met respect voor de keuze van ouders'. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website.
De adresgegevens van het samenwerkingsverband zijn:
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven
Tel.: 040-2968787
E-mail: info@po-eindhoven.nl


Basisondersteuning

Het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven, heeft een "format indicatoren basisondersteuning augustus 2013", vastgesteld. Hierin staat de basisondersteuning van de basisscholen beschreven. Het nieuwe inspectiekader vraagt om een herijking van het niveau van de basisondersteuning en de daaruit voortvloeiende afspraken naar de praktijk. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in haar missie opgenomen dat het niet de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen ambieert, maar dat ze vanuit bestaande expertise en voorzieningen wil werken aan het preventief inzetten van expertise en het slim gebruik maken van elkaars deskundigheid. In het geval van (ernstige) handelingsverlegenheid op de reguliere basisschool moet de school, het liefst zo preventief mogelijk, gebruik kunnen maken van arrangementen op bestuurlijk niveau of op boven bestuurlijk niveau. Vanuit deze gedachte wordt meer ingezet op het werken aan een beweging aan de achterkant (curatief, verhelpen) naar de voorkant (preventief, voorkomen). De cyclus onder de basisondersteuningen en het SOP is gericht op vroeg signalering en preventie. Het format basisondersteuning is een instrument t.b.v. de ondersteuning aan kinderen die vanuit een brede basis geboden wordt.  

In ons Reigerlaan-SOP (schoolondersteuningsprofiel) vindt u een uitgebreide invulling van de basis- en extra ondersteuning bij ons op school, waarbij we aansluiten op het waarderingskader van de onderwijsinspectie.
De compacte versie van ons SOP staat in deze link.

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)

Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met u, verwijzing plaats naar het SBO of SO. In geval van verwijzing volgt onze school een vastgestelde procedure. Hierbij staat een toelaatbaarheidsverklaring centraal, die onder meer is gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen.

Wijze van ondersteuning jonge kind

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. Het jonge kind leert door te doen, te voelen en lijfelijk bezig te zijn. De VVE-aanpak verrijkt de omgeving en geeft de pedagogisch medewerkers handvatten om in te spelen op het natuurlijke ontwikkelingsproces. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod:
• Sociale ontwikkeling: in een groep leren de kinderen van elkaar
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: de persoonlijke ontwikkeling
• Cognitieve ontwikkeling: taal en spraak, logisch nadenken, rekenen
• Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling
• Morele ontwikkeling: normen en waarden
• Creatieve ontwikkeling

Wijze van ondersteuning oudere kind naar voortgezet onderwijs

Op basis van zeven jaar onderwijs wordt een voorlopig advies gegeven aan ouders en kind.
Aan het eind van de basisschoolperiode ontvangen de ouders en hun kind een definitief advies van de bovenbouwleerkracht met betrekking tot de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Om tot dit advies te komen wordt een aantal zaken meegenomen:
•             Het totaal beeld van het kind door de jaren heen;
•             Het resultaat van de entreetoets van groep 7;
•             De uitslag van de eindtoets dient als tweede onafhankelijk advies.

 

Zorg

Leerlingenzorg houdt zich bezig met het welbevinden en de prestaties van alle kinderen van SALTO-school Reigerlaan. Het start bij het signaleren van kinderen die boven of beneden verwachting presteren of zich gedragen. Leerkrachten zijn de eerste personen die deze zaken monitoren. Zij maken hiervoor gebruik van observatie-instrumenten en het leerlingvolgsysteem. Als blijkt dat een kind een hulpvraag heeft, gaat de leerkracht in overleg met de interne begeleider van de school, om een plan te maken waarmee aan de hulpvraag voldaan kan worden. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan leerkrachten en intern begeleiders verder in overleg met externen, zoals orthopedagogen, de schoolmaatschappelijk werker, afgevaardigden van de SPIL partners, etc. Op die manier wordt er zoveel mogelijk zorg op maat geboden. 

Verlengen

Wanneer blijkt dat een kind onvoldoende ontwikkeling laat zien, kan in overleg met leerkracht - ouders - kind - intern begeleider, besloten worden om een schooljaar te verlengen. Voorafgaand aan dit besluit wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. Observaties en toets resultaten dragen bij aan het vormen van een totaalbeeld van het kind. Zo'n besluit valt niet van de een op de andere dag; rond januari worden ouders betrokken in het proces.
Ouders kunnen zelf ook de leerkracht raadplegen bij  twijfels over de overgang naar een volgende groep.
De uiteindelijke beslissing over de plaatsing van een kind in een groep wordt genomen door het leidend team.

Sociale veiligheid 

School zien wij als de maatschappij in het klein. Een school is, onder andere, de plaats om sociale vaardigheden te oefenen en zich eigen te maken. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen vinden wij een belangrijke taak. Hierbij denken we niet enkel aan de omgang met elkaar, maar ook aan burgerschap. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt? Hoe zorgen we ervoor dat we ons allemaal gezien voelen? Dat we allemaal ons steentje bijdragen aan het klimaat op school en welke rol speel je daar als kind in?
Wij willen kinderen een positieve, actieve en betrokken houding meegeven, waardoor zij hun persoonlijk burgerschap kunnen vormgeven. 
 
Monitoring

Daarnaast zijn alle scholen bij wet verplicht de sociale veiligheid van uw kind(eren) te monitoren. Op onze school doen wij dit door de kinderen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een vragenlijst in te laten vullen. Wij analyseren de resultaten van de vragenlijst en gebruiken de input voor het bijstellen van het beleid met betrekking tot sociale veiligheid. De resultaten van de vragenlijsten zijn op Scholen op de Kaart te zien.

Inlog BasisOnline Ouderportaal