Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers.
Daarnaast heeft SALTO een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), het overlegorgaan voor het bevoegd gezag, het College van Bestuur.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, schoolplan, passend onderwijs, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en pedagogisch klimaat. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn.
Kortom: lid zijn van de MR geeft je de gelegenheid mee te denken en je mening te geven over wat er op de school van je kind gebeurt.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

Oudergeleding                                           Personeelsgeleding                         
Annet Alberti                                             José Engelen (voorzitter)
Roel van der Loo (penningmeester)        Ronald van Laar (vice-voorzitter)
Kim Blaauwendraat                                  Marjolijne van der Linde
Rob Vogels                                                 Marieke van Doorn

Vergaderdata 2023-2024
Dinsdag 5 september 2023
Dinsdag 7 november 2023
Dinsdag 16 januari 2024
Dinsdag 19 maart 2024
Dinsdag 7 mei 2024
Dinsdag 18 juni 2024


 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de maand, 's avonds plaats. De data staan vermeld op de schoolkalender en worden ook bekend gemaakt middels de nieuwsbrief van de school. MR-vergaderingen zijn openbaar voor andere ouders en personeelsleden, die dan toehoorder zijn. Een toehoordersreglement is te vinden op de website van de school.
 
Correspondentie naar de MR kan gestuurd worden via e-mail naar reigerlaan_mr@salto-eindhoven.nl. Stuurt u een e-mail naar dat adres, dan komt deze bij alle MR-leden aan.

Wie komen in aanmerking?

Iedere ouder/verzorger van een kind op SALTO-school Reigerlaan kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.
Heb je interesse of vragen?
Neem contact op met José Engelen.

Verslaglegging van de vergaderingen vindt u op de pagina nieuws in de ouderapplicatie. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zitten medewerkers en ouders van onze scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR onderhoudt nauw contact met het College van Bestuur, dat uiteraard eindverantwoordelijk is voor genomen en te nemen beslissingen. De GMR behandelt zaken die alle scholen aangaan (of een groot aantal scholen) en heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht.
 
Met de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in 2007 werd een nieuw begrip geïntroduceerd, namelijk het medezeggenschapsstatuut. Het medezeggenschapsstatuut is een document dat beschrijft hoe de medezeggenschap bij een bestuur is geregeld. Goed beschouwd is het statuut de grondwet voor de medezeggenschap. Het statuut informeert alle betrokkenen over de vorm van de medezeggenschap. Het medezeggenschapsstatuut van SALTO vindt u hier.
 
U kunt de GMR bereiken via de secretaris: gmr@salto-eindhoven.nl

Inlog BasisOnline Ouderportaal