Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad heeft inspraak ten aanzien van het beleid van het schoolbestuur, c.q. de schooldirectie. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een MR-reglement, alsook in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, elk van 4 personen. De oudergeleding wordt gekozen uit en door ouders, de personeelsgeleding uit en door teamleden. De zittingsduur van MR-leden is 3 jaar.
 
De MR heeft in diverse aangelegenheden en beleidszaken binnen de school instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat het schoolbestuur en/of de schooldirectie de goedkeuring van de MR nodig heeft om nieuw beleid vast te stellen of beleid te wijzigen. In bepaalde gevallen heeft de MR adviesbevoegdheid; dat betekent dat het schoolbestuur en/of de schooldirectie dan verplicht is het advies van de MR in te winnen en mee te wegen in haar besluitvorming. Een en ander is vastgelegd in het MR-reglement. Ouders en personeelsleden kunnen via de MR daadwerkelijk inspraak hebben ten aanzien van het beleid van de school.
 
De MR vergadert ca. 1x per vier schoolweken; de data staan vermeld op de schoolkalender en worden ook bekend gemaakt middels de nieuwsbrief van de school. MR-vergaderingen zijn openbaar voor andere ouders en personeelsleden, die dan toehoorder zijn. Een toehoordersreglement is te vinden op de website van de school.
 
Correspondentie naar de MR kan gestuurd worden via e-mail naar reigerlaan_mr@salto-eindhoven.nl. Stuurt u een e-mail naar dat adres, dan komt deze bij alle MR-leden aan.

De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding                                 
Annet Alberti 
Roel van der Loo (penningmeester)
Kim Blaauwendraat
Dennis Witsiers     
                                                                                               

Personeelsgeleding
José Engelen (voorzitter)
Ronald van Laar (vice-voorzitter)
Marjolijne van der Linde
Marieke van Doorn
Inlog BasisOnline Ouderportaal