Verlofaanvragen

Als ouders vanwege hun werk alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen, is het mogelijk om voor hun kind vakantieverlof (digitaal) aan te vragen via het extra verlofformulier.

Enkele voorwaarden
Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:
 • De aard van het beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante bedrijven);
 • Onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen (bewijslast bij ouders /verzorgers);
 • Eenmaal per schooljaar maximaal 10 schooldagen;
 • Niet gedurende eerste twee lesweken van schooljaar.
Indienen van de aanvraag
Bij het indienen van de aanvraag kunt u een verklaring bijvoegen waaruit de noodzaak van het vakantieverlof blijkt.  Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, wordt het verlof niet toegekend. Het is daarom raadzaam het aanvraagformulier geruime tijd (twee maanden) van tevoren in te dienen.
Dit biedt u de mogelijkheid om een beroep- of bezwaarschrift in te dienen bij afwijzing van de aanvraag. Een bezwaar of beroep kunt u indienen volgens de klachtenregeling.

Vakantieverlof
Toestemming voor vakantieverlof kan alleen worden gegeven door de directeur van de school.                    
Vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie, voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen, en niet voor een vakantie tussendoor of voor snipperdagen. Deze toestemming wordt dan ook hooguit één keer per schooljaar verleend.
Gaan ouders buiten de schoolvakanties, zonder toestemming van de directeur van de school of de consulent leerplichtzaken, op vakantie, dan is er sprake van luxe verzuim.
 • Vakantieverlof dient te worden aangevraagd door de ouder(s) of verzorger(s).
 • Het vakantieverlof geldt voor maximaal 10 schooldagen en mag niet worden opgenomen    gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • De directeur van de school of onderwijsinstelling is bevoegd hiervoor toestemming te geven voor  maximaal 10 schooldagen. Vakantieverlof voor meer dan 10 schooldagen is niet mogelijk, ook  niet via de leerplichtambtenaar.
 • Alleen de directeur van de school of onderwijsinstelling is bevoegd verlof te verlenen, de overige leerkrachten/docenten van de school niet. Het is raadzaam het aanvraagformulier geruime tijd  (twee maanden) van tevoren in te dienen. Dit in verband met een eventueel in te dienen  bezwaarschrift en/of in te stellen beroep.
 • Het is verstandig bij de aanvraag een verklaring te overleggen waaruit de  noodzaak van het vakantieverlof blijkt.
 • Indien de directeur van de school of onderwijsinstelling het verzoek afwijst stelt de Algemene Wet Bestuursrecht ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid tegen deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing bij de directeur van    de school of onderwijsinstelling worden ingediend. 
 • In dit bezwaarschrift dient naast naam ouder(s) of verzorger(s), adres, datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht tevens de gronden van het bezwaar te worden aangegeven.
 • Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
 • In spoedeisende gevallen kunnen ouder(s/verzorger(s) een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank. Dit is een kort geding procedure.
 • De directeur van de school of onderwijsinstelling beoordeelt (binnen 6 weken) of de argumenten die in het bezwaarschrift worden genoemd, reden zijn om zijn standpunt te wijzigen.
 • Indien hij alsnog positief beslist, is de procedure ten einde en zal het verlof worden verleend.
 • Indien hij echter bij het eerdere besluit blijft, kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich bij deze beslissing neerleggen en de afwijzing accepteren, waarna het verzoek is afgewezen en de procedure eveneens ten einde is.
 • Indien ouder(s)/verzorger(s) zich echter niet bij de afwijzing neerleggen, kunnen zij binnen 6 weken in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (artikel 8:1, eerste lid AWB). Naast een gemotiveerd beroepschrift moet de bestreden beschikking worden toegezonden. Ook nu kunnen ouder(s/verzorger(s) in spoedeisende gevallen nog een voorlopige voorziening vragen (artikel 8:81, eerste lid AWB).
 • De rechtbank zal vervolgens de zaak afhandelen.
Belangrijke instanties
-SALTO-school Reigerlaan

Reigerlaan 3, 5613 CD Eindhoven, telefoon 040-2433949
-Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO) Eindhoven
T.a.v. de algemeen directeur Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven, telefoon 040-2606710
-Bureau Leerplicht
Postbus 2356, 5600 CJ Eindhoven, telefoon: 14 040 en vraag naar afdeling Leerplicht, of stuur een e-mail naar leerplichtrmc@eindhoven.nl.
-Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch

Het formulier kan digitaal worden opgestuurd naar mitch.kremers@salto-eindhoven.nl

 
Inlog BasisOnline Ouderportaal