Klachtenregeling

Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de schoolleiding en de schoolcontactpersonen altijd bereid tot nader overleg. Wanneer u van mening bent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan SALTO. Alle SALTO-scholen volgen dezelfde klachtenprocedure met de bijbehorende bijlage. In de schoolgids van de school van uw kind, is een korte samenvatting van de procedure opgenomen.

Regeling Toelating, Schorsing & Verwijdering

In sommige situaties kan het voorkomen dat leerlingen niet kunnen worden toegelaten of van school moeten worden verwijderd. Veelal gaat aan dit laatste een schorsing vooraf. Hierdoor kunt u te maken krijgen met wachtlijsten, wangedrag door kinderen of ouders en/ of het niet kunnen bieden van de benodigde zorg.
Omdat ouders en kinderen recht hebben op een juiste en zorgvuldige behandeling is een procedure vastgesteld waarin zaken als toelating, schorsing en verwijdering zijn geregeld. Een aantal scholen hebben afgeleid van deze procedure een schoolspecifiek toelatingsbeleid opgesteld. Deze kunt u inzien bij de betreffende school en/of op de website van de school. Algemene informatie over schorsen en verwijderen kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl/.

Klokkenluidersregeling

In de regeling "Omgaan met het vermoeden van een misstand", kort gezegd "Klokkenluidersregeling", staat beschreven op welke wijze u een (vermoeden van een) misstand, zoals een strafbaar feit, grove schending van beleidsregels, verspilling van overheidsgeld, etc. kunt melden. In artikel 1 lid 9 staat beschreven wat SALTO onder (een vermoeden van) een misstand verstaat. Daarnaast kunt u in deze regeling ook terugvinden welke procedure wordt gehanteerd, nadat er melding is gemaakt.
Vragen over bovenstaande regelingen kunt u stellen aan de directeur van de school of aan de ambtelijk secretaris klachten van SALTO (te bereiken via de contactgegevens van SALTO).
Schoolcontactpersonen

De schoolcontactpersoon kan u op schoolniveau helpen bij het oplossen van uw klacht. Als een klacht ondanks alle inspanningen naar uw mening niet opgelost is op schoolniveau, kan de schoolcontactpersoon u begeleiden en adviseren bij het indienen van de klacht op bestuursniveau.
Op onze school zijn dit:
                                     - Ronald van Laar (leerkracht groep 1-2A)
                                     - Vacature.

 
Ambtelijk secretaris klachten van SALTO

Als uw klacht is besproken op school en u niet tot een goede oplossing bent gekomen, kunt u uw klacht indienen op bestuursniveau. Deze dient u schriftelijk in bij de ambtelijk secretaris klachten van SALTO. Uw klaagschrift bevat tenminste: uw naam en adres, de naam van degene tegen wie de klacht is gericht, een omschrijving van de klacht en de feiten en omstandigheden zoals deze zich volgens u hebben voorgedaan, de datum en uw handtekening.
SALTO 
t.a.v. Mevrouw M.R.A. Troost, ambtelijk secretaris klachten
Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven
040-2606710
Externe vertrouwenspersonen

U wordt door de ambtelijk secretaris klachten van SALTO verwezen naar de externe vertrouwenspersonen indien uw klacht ongewenst gedrag of het vermoeden van een misstand betreft. Tevens wordt de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld indien u uw naam niet kenbaar wilt maken bij het College van Bestuur. De vertrouwenspersoon kan in dit geval namens u spreken. U dient wel uw naam en adres aan de vertrouwenspersoon kenbaar te maken. Anoniem melden is niet mogelijk. Bij ernstige zaken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.
 
Mevrouw I. van Hezewijk

Tel. 06-54647212                                               
e.mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
website: www.vertrouwenswerk.nl
 
Vertrouwensinspecteur

De vertrouwensinspecteurs van de inspectie van het onderwijs kunt u raadplegen bij seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en/of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. Zij zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111 (lokaal tarief).
Stichting Onderwijsgeschillen

Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijk, landelijk orgaan  waar u uw klacht rechtstreeks of nadat deze op bestuursniveau is behandeld, kunt indienen. Stichting Onderwijsgeschillen heeft verschillende geschillencommissies, zoals de Landelijke Klachtencommissie (LKC) en de Commissie van Beroep, waardoor deze aangeschreven kan worden in geval het een klacht of een beroep betreft. Als u bij de Stichting Onderwijsgeschillen uw klacht indient, is hierop het reglement van de Stichting Onderwijsgeschillen van toepassing. Deze is te vinden op de website: www.onderwijsgeschillen.nl.

Stichting Onderwijsgeschillen
Gebouw 'Woudstede' 
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030 2809590 Fax: 030 2809591
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl