Beste ouders  /verzorgers,
 
Van de ouders wordt voor elk kind dat SALTO-school Reigerlaan bezoekt een financiële bijdrage gevraagd. Voor het schooljaar 2019-2020 is deze ouderbijdrage vastgesteld op € XX per kind.
Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage voor XX-XX-XXXX aan ons over te maken.
 
Waarom een ouderbijdrage?
 
Van deze ouderbijdrage worden diverse activiteiten voor de kinderen bekostigd, m.n.  de gezamenlijke vieringen/evenementen zoals o.a.: schoolbeginfeest, sportdag, Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsfeest, schoolproject en schooleindviering. Voor dit soort activiteiten ontvangt de school geen inkomsten van de overheid - vandaar dat er een bijdrage aan de ouders gevraagd wordt. Ook wordt voortaan een deel van de ouderbijdrage gebruikt om een deel van het toezicht tijdens de middagpauze te betalen, dit in het kader van de eerdere invoering van het continurooster.
 
Voor het schoolreisje of schoolkamp wordt een aparte bijdrage van de ouders gevraagd.
 
Instemming en bedrag per maand?
 
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van de ouderbijdrage en de begroting die daaruit volgt. Tevens houdt de MR toezicht op de besteding van deze gelden.
De gevraagde ouderbijdrage van € XX,- per kind geldt voor het hele schooljaar. Dit komt neer op
€ XXX per maand (de maanden juli en augustus worden niet meegerekend). Kinderen die tijdens het schooljaar als leerling ingeschreven worden, betalen naar rato van het aantal maanden dat zij onze school bezoeken.
Voor kinderen die de school tijdens het schooljaar verlaten (bv. wegens verhuizing) wordt de reeds betaalde ouderbijdrage gerestitueerd, eveneens naar rato van het aantal maanden dat het kind niet meer op onze school zit.
 
Meer bijdragen kan natuurlijk ook!
 
Ook als school dromen we over leuke en zinvolle extra's voor onze leerlingen, jullie kinderen. Momenteel sparen we voor de inrichting van een "plek om te chillen" voor de oudste leerlingen en voor "SmartGoals" (= interactieve mobiele doelen: zie bv. ook op https://www.youtube.com/watch?v=UWObqr57GjE ) om bewegen en spelen nog meer te stimuleren. Samen gaat het over een bedrag van € 8000. Wilt u ons helpen sparen? Dat kan door een hogere ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdragen en de besteding ervan worden mede gecontroleerd door de oudergeleding van de MR (MedezeggenschapsRaad). Alvast van harte bedankt!
 
Hoe en wanneer betalen?
 
Alhoewel het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage, ouders zijn dus niet verplicht deze te betalen, mag het duidelijk zijn dat de school deze gelden heel hard nodig heeft om de diverse activiteiten en de middagpauze voor de leerlingen te kunnen organiseren en bekostigen.
 
Dus bij dezen een vriendelijk, maar ook dringend verzoek om de ouderbijdrage te betalen, graag voor XXXXX
 
Betaling van de ouderbijdrage kan door overmaking van het gevraagde bedrag:
 
- op bankrekening NL21 INGB 0004 8592 45
- ten name van: 'Salto, inzake Reigerlaan - Ouderbijdragen'  te Eindhoven
- onder vermelding van: 'Ouderbijdrage 2019-2020 + de naam en groep van uw kind(eren)'.
 
Indien nodig is betaling in termijnen ook mogelijk. Gelieve hierover contact met ons op te nemen.
 
Stichting leergeld
 
Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunt u zich wenden tot Stichting Leergeld Eindhoven. Die kan ouders met beperkte financiële middelen ondersteunen, zodat hun kind toch kan bijdragen aan activiteiten van school waarvoor betaald moet worden.
 
De contactgegevens van deze stichting zijn:
Stichting Leergeld, Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven
E-mail: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl / Website: www.leergeld.nl
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
 
Sjanny Kusters
Interim-directeur SALTO-school Reigerlaan