Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen basisschool Reigerlaan

Met de Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt bedoeld het overblijven van kinderen in school tijdens de middagpauze. Kinderen eten dan hun lunch in school en krijgen gelegenheid om te pauzeren en te spelen.

De basisschool Reigerlaan wil investeren in kwaliteit en duurzaamheid van de tussenschoolse opvang. Doel is dat het overblijven in school gezellig, gezond en veilig voor kinderen is. Daarbij hoort een rustige, gezellige sfeer tijdens de lunch, waar kinderen ook voldoende tijd krijgen om hun maaltijd te nuttigen. Tevens willen we zorgen voor voldoende en gevarieerde speelmogelijkheden, zodat kinderen een ontspannende onderbreking van hun schooldag krijgen. Verder moet er voldoende toezicht en begeleiding zijn, waarbij kinderen bij het spel gestimuleerd worden en waarbij ruzies meteen worden ‘aangepakt’, liever nog: waar preventief wordt gehandeld om ruzies te voorkomen.

INVULLING TSO
 
Bij het begin van de middagpauze, dus om 11.45 uur, begint de Tussenschoolse Opvang. Kinderen gebruiken dan in het eigen groepslokaal hun lunchpakket. De leerkracht is tijdens deze lunch in het lokaal aanwezig en houdt toezicht op de overblijvende kinderen. In de groepen 1-2, 3 en 4 is naast de leerkracht ook een TSO-medewerker aanwezig, eveneens voor het toezicht, maar ook om kinderen te helpen bij bv. het openen van drinkbekers, het opruimen, e.d. Na de lunch (ca. 12.00 uur) gaan kinderen spelen, buiten op speelplaats of binnen. Dat gebeurt dan onder toezicht en begeleiding van TSO-medewerkers.

ETEN EN DRINKEN

Kinderen die gebruik maken van de TSO dienen zelf van thuis een lunchpakket mee te nemen (eten en drinken). Ouders worden met klem verzocht hun kind een gezond lunchpakket mee te geven - in elk geval géén snoep, chips, e.d. ! Lunchdoos en drinkbeker a.u.b. voorzien van de naam van het kind. Bij jongere kinderen is ook nodig dat er een duidelijk en voor kinderen herkenbaar onderscheid is tussen het hapje voor de kleine ochtendpauze en dat voor de lunchpauze. Eten en drinken dat over is gaat weer in de lunchdoos, c.q. tas en wordt mee terug naar huis gegeven.


TSO-COÖRDINATIE

Er is binnen de school een TSO-coördinator werkzaam met als taak het coördineren van al hetgeen met het overblijven in school te maken heeft. De TSO-coördinator geeft leiding aan het team van TSO-medewerkers, regelt de aanschaf van nieuw spelmateriaal en verzorgt de financiële administratie van de TSO. Tevens is er een assistent-TSO-coördinator, die de TSO-coördinator ondersteunt en haar taken overneem bij eventuele afwezigheid. Beide TSO-coördinatoren zijn professionele krachten, dus aangesteld in dienst van de school.

De TSO-coördinatie is op de overblijfdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) in school aanwezig, van 8.30 tot ca. 13.15 uur. Contactgegevens:
- E-mail: tso@bs-reigerlaan.nl

TSO-coördinator is Marijke Valks. 

TSO-MEDEWERKERS

De TSO-medewerkers houden toezicht op de kinderen die in school overblijven tijdens de middagpauze en zorgen ervoor dat de kinderen na de lunch kunnen spelen. Daar hebben zij ook een begeleidende rol in. Onder de TSO-medewerkers zijn diverse ouders van leerlingen, maar ook mensen van buiten de school. Het is een vorm van vrijwilligerswerk waar een financiële vergoeding tegenover staat. Ouders (of anderen) die actief willen zijn als TSOmedewerker kunnen zich hiervoor aanmelden bij de TSO-coördinator; daar is ook informatie verkrijgbaar.

REGELS VAN DE TSO

Tijdens het overblijven gelden de volgende regels: a) Tijdens de lunch wordt van de kinderen verwacht dat ze :
- zachtjes praten en zich rustig gedragen;
- aan tafel blijven zitten; van tafel gaan mag alleen met toestemming van leerkracht of TSO-medewerker;
- wachten met eten/drinken totdat de leerkracht of TSO-medewerker een teken heeft gegeven dat de lunch kan beginnen;
- respectvol met andere kinderen en de TSO-medewerker omgaan;
- van het eten, drinken en andere spullen van andere kinderen afblijven.
b) Na het eten ruimt elk kind de plek op waar het heeft gegeten; afval gaat in de afvalbak, tafel wordt schoongemaakt. Bij de jongere kinderen (groepen 1-2, 3) helpt de TSO-medewerker hierbij mee.
c) Kinderen verlaten pas het lokaal en gaan pas spelen als ze daartoe toestemming hebben gekregen van de leerkracht of TSO-medewerker. Indien nodig wachten de kinderen aan tafel op elkaar.
d) Kinderen gaan na de lunch spelen opeen plaats die hen door een TSO-medewerker wordt toegewezen; dit kan per dag variëren.
e) Na het spel ruimen de kinderen de gebruikte spelmaterialen op.
f) Van kinderen die gebruik maken van de TSO wordt verwacht dat zij de aanwijzingen van de TSO-medewerkers opvolgen. Ongehoorzaam en brutaal gedrag wordt niet getolereerd.

Indien een kind zich niet aan bovenstaande regels houdt, ook niet na herhaalde waarschuwingen, kan dit betreffende kind kort-tijdelijk (een week) of zelfs langdurig van de TSO uitgesloten worden. In een dergelijk geval mag het kind tijdens de middagpauze niet in school overblijven en dienen de ouders een andere opvangplek voor hun kind te regelen.

TARIEF TSO

Dit schooljaar, 2015-2016, is de TSO voor alle leerlingen gratis.
Doordat we tijdelijk op een andere locatie verblijven is het voor de leerlingen niet mogelijk om tussen de middag naar huis te gaan voor de lunch. 
Ook is de lunchtijd aangepast. Deze is dit schooljaar 11.45-12.30

AANMELDING VOOR DE TSO

Ouders hoeven hun kind dit schooljaar niet aan te melden omdat in principe alle leerlingen overblijven. Afmelden is wel nodig. Het is belangrijk dat de groepsleerkracht weet of een kind wel of niet aanwezig is op school.

REGISTRATIE OVERBLIJVEN

Iedere keer dat een kind overblijft wordt dit door de groepsleerkracht of de TSO medewerker geregistreerd.
 
Kalender
29oktober2017
Start wintertijd
31oktober2017
Halloween
06november2017
Week van respect
Inlog BasisOnline Ouderportaal