Beste ouders/verzorgers,
 
 
Van de ouders wordt voor elk kind dat de basisschool Reigerlaan bezoekt een financiële bijdrage gevraagd. Voor het schooljaar 2016-2017 is deze ouderbijdrage vastgesteld op € 25,- per kind.
Wij verzoeken u deze bijdrage voor vrijdag 9 december 2016 aan ons over te maken.
 
Van deze ouderbijdrage worden diverse activiteiten voor de kinderen bekostigd, m.n.  de gezamenlijke vieringen/evenementen zoals: schoolbeginfeest, sportdag, Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsfeest, schoolproject en schooleindviering. Voor dit soort activiteiten ontvangt de school geen inkomsten van de overheid - vandaar dat er een bijdrage aan de ouders gevraagd wordt. Het gaat echter om een vrijwillige bijdrage  - ouders zijn dus niet verplicht deze te betalen - maar het mag duidelijk zijn dat de school deze gelden heel hard nodig heeft om de diverse activiteiten voor de leerlingen te kunnen organiseren en bekostigen.
 
Voor het schoolreisje of schoolkamp wordt een aparte bijdrage van de ouders gevraagd.
 
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van de ouderbijdrage en de begroting die daaruit volgt. Tevens houdt de MR toezicht op de besteding van deze gelden.
De gevraagde ouderbijdrage van € 25,- per kind geldt voor het hele schooljaar. Dit komt neer op   € 2,50 per maand (de maanden juli en augustus worden niet meegerekend). Kinderen die tijdens het schooljaar als leerling ingeschreven worden, betalen naar rato van het aantal maanden dat zij onze school bezoeken.
Voor kinderen die de school tijdens het schooljaar verlaten (bv. wegens verhuizing) wordt de reeds betaalde ouderbijdrage gerestitueerd, eveneens naar rato van het aantal maanden dat het kind niet meer op onze school zit.
 
Dus bij deze een vriendelijk, maar ook dringend verzoek om de ouderbijdrage te betalen, graag voor vrijdag 9 december 2016.
 
Betaling van de ouderbijdrage kan door overmaking van het gevraagde bedrag:
 
- op girorekening NL21 INGB 0004 8592 45
- ten name van: ‘Salto, inzake Reigerlaan - Ouderbijdragen’  te Eindhoven
- onder vermelding van: ‘Ouderbijdrage 2016-2017 + de naam en groep van uw kind(eren)’.
 
Mocht u het niet kunnen betalen, kunt u zich wenden tot Stichting Leergeld Eindhoven. Die kan ouders met beperkte financiële middelen ondersteunen, zodat hun kind toch kan deelnemen aan activiteiten van school waarvoor betaald moet worden.
 
De contactgegevens van deze stichting zijn:
Stichting Leergeld, Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven
E-mail: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl / Website: www.leergeld.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Lia van Baal
Waarnemend directeur